Technik logistyk

Technik logistyk 333107

Kwalifikacje:

A.30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania;
A.31 Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych;
A.32 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych.

Podbudowa programowa: szkoła średnia

Cykl kształcenia:
Nauka trwa 2 lata (4 semestry). Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele. Nauka kończy się egzaminem potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, po którego zdaniu słuchacz otrzymuje tytuł technika logistyka.

Rekrutacja:
Na kierunek logistyk, kandydat składa w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:
• świadectwo ukończenia szkoły średniej,
• 3 zdjęcia,
• zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na kierunku technik logistyk (skierowanie do pobrania w sekretariacie szkoły),
• kserokopię dowodu osobistego,
• formularz zgłoszeniowy dostępny w sekretariacie szkoły i na niniejszej stronie: Formularz zgłoszeniowy.

Charakterystyka zawodu:
Zadaniem logistyka jest działanie na rzecz firmy i konfigurowanie tak wszystkich zasobów (ludzi, magazynów, materiałów) i narzędzi (np.: oprogramowania komputerowego, transportu) by osiągnąć jak najlepszy efekt finansowy w zakresie działań związanych z produktem. To dzięki logistykom współpracujące przedsiębiorstwa tworzą kolejne ogniwa łańcucha wzdłuż którego sprawnie płyną surowce i materiały zamieniając się w produkty. Dobrze wykształceni logistycy są poszukiwani na rynku pracy, gdyż dzięki nim przedsiębiorstwa mogą dostarczać klientom produkty zgodnie z ich potrzebami, nie gromadząc nadmiernych zapasów i zmniejszając koszty działalności.