Technik cyfrowych procesów graficznych

zobacz: studio fotograficzne

Kwalifikacje:

A.54 Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania; 
A.25 Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych;foto
A.55 Drukowanie cyfrowe.

Podbudowa programowa: szkoła średnia

Cykl kształcenia:
Nauka trwa 2 lata (4 semestry). Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele. Nauka kończy się egzaminem potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, po którego zdaniu słuchacz otrzymuje tytuł technika cyfrowych procesów graficznych.

Rekrutacja:
Kandydat składa w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:
• świadectwo ukończenia szkoły średniej,
• 3 zdjęcia,
• zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na kierunku technik cyfrowych procesów graficznych (skierowanie do pobrania w sekretariacie szkoły),
• kserokopię dowodu osobistego,
• formularz zgłoszeniowy dostępny w sekretariacie szkoły i na niniejszej stronie: Formularz zgłoszeniowy.

Charakterystyka zawodu:
Technik cyfrowych procesów graficznych przygotowuje i opracowuje różnego rodzaju projekty graficzne o charakterze informacyjnym i reklamowym.
Efekt pracy technika cyfrowych procesów graficznych może przybrać postać reklamy w prasie, telewizji, Internecie, lub na tzw. billboardach, a także książek, folderów, ulotek, plakatów itp. Reprezentanci zawodu  zajmują się także tworzeniem opakowań i etykiet na opakowaniach produktów, materiałów reklamowych i wizytówek.

Policealna Szkoła Zawodowa posiada uprawnienia szkoły publicznej.
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS-u i wydajemy legitymacje szkolne uprawniające do zniżek na przejazdy i bilety wstępu.