Technik informatyk

zobacz: pracownia informatyczna

Kwalifikacje:

E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych;
E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami;
E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami.procesor

Podbudowa programowa: szkoła średnia

Cykl kształcenia:
Nauka trwa 2 lata (4 semestry). Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele. Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie, po którego zdaniu słuchacz otrzymuje tytuł technika informatyki.

Rekrutacja:
Kandydat składa w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:
• świadectwo ukończenia szkoły średniej,
• 3 zdjęcia,
• zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na kierunku technik informatyk (skierowanie do pobrania w sekretariacie szkoły) ·
• kserokopię dowodu osobistego,
• formularz zgłoszeniowy dostępny w sekretariacie szkoły i na niniejszej stronie: Formularz zgłoszeniowy.

Charakterystyka zawodu:
Do zadań absolwenta kierunku technik informatyk należy: zajmowanie się administrowaniem sieci, programowanie oraz testowanie oprogramowania, projektowanie stron WWW, ulepszanie i opracowywanie komputerowych systemów operacyjnych i aplikacji, wdrażanie nowoczesnych programów, składanie oraz konfigurowanie sprzętu jak równie projektowanie wyposażenia komputerowego. Technik informatyk zajmuje się także prowadzeniem szkoleń, architekturą komputerów oraz pisaniem i testowaniem innowacyjnych programów komputerowych.

Policealna Szkoła Zawodowa posiada uprawnienia szkoły publicznej.
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS-u i wydajemy legitymacje szkolne uprawniające do zniżek na przejazdy i bilety wstępu.