Magazynier

Pracownia

DLA KOGO:

Program adresowany jest do absolwentów średnich szkół ekonomicznych, handlowych oraz pracowników lub bezrobotnych którzy chcą uzyskać bądź rozszerzyć swoje kompetencje dla zwiększenia mobilności zawodowej.

Formularz zgłoszeniowy pdf, doc

WYMAGANIA:

Kandydatów do pracy na tym stanowisku musi wykazać się dużą odpowiedzialnością, sumiennością, dokładność, solidnością i  uczciwością.

NABYTE UMIEJĘTNOŚCI:

Po zakończonym procesie kształcenia absolwent szkolenia będzie potrafił:

 • przestrzegać przepisy bhp i ppoż. podczas pracy w magazynie – hurtowni
 • wykonywać czynności związane z przyjmowaniem towarów
 • wykonywać czynności reklamacyjne w zakresie wad jakościowych, braków lub nadwyżek
 • rozmieszczać i układać przyjęte towary na wyznaczonej powierzchni magazynowej
 • przechowywać towary zabezpieczając przed zepsuciem, zniszczeniem i kradzieżą
 • wydawać towary z magazynu na podstawie dowodów rozchodowych
 • prowadzić dokumentację magazynową przy użyciu programów komputerowych
 • ponosić odpowiedzialność materialną za powierzone mu towary i środki
 • sprawować nadzór nad praca podległych mu pracowników
 • prowadzić gospodarkę opakowaniami w magazynie

 

PROGRAM SZKOLENIA:

Przepisy bhp i ppoż. w magazynie – hurtowni:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy w jednostce handlowej
 • Bhp przy transporcie ręcznym i mechanicznym
 • Bhp przy urządzeniach elektrycznych
 • Ochrona przeciwpożarowa
 • Udzielanie pierwszej pomocy na miejscu wypadku
 • Udzielanie pierwszej pomocy przy oparzeniach, odmrożeniach, zatruciach

Odbiór towarów:

 • Odpowiedzialność materialna pracownika magazynowego
 • Dokumentacja organizacji magazynu
 • Sposoby rozmieszczenia towarów w magazynie
 • Proces magazynowy w magazynach kompletacyjnych
 • Systemy kompletacji
 • Znakowanie ładunków kodami kreskowymi
 • Odbiór ilościowy i jakościowy
 • Gospodarka opakowaniami w magazynach

Zasady poprawnego przechowywania towarów:

 • Zasady właściwego przechowywania towarów
 • Instalacje w budynkach magazynowych
 • Urządzenia do składowania
 • Magazynowe środki transportu
 • Pomocnicze urządzenia magazynowe
 • Czynniki wpływające na przechowywanie towarów
 • Zmiany zachodzące w przechowywanych towarach
 • Szkodniki magazynowe
 • Ubytki towarowe

Obsługa programu MAGAZYN do prowadzenia gospodarki magazynowej:

 • Budowa i obsługa drukarki fiskalnej
 • Drukowanie raportów
 • Konfiguracja programu
 • Korzystanie z funkcji opcji zakup
 • Korzystanie z funkcji opcji sprzedaż
 • Wykorzystanie funkcji opcji magazyn

Obsługa programu SUBIEKT do prowadzenia gospodarki magazynowej:

 • Konfiguracja programu
 • Sporządzanie dokumentów zakupu, zamówień do dostawcy i rozliczanie zobowiązań finansowych
 • Sporządzanie dokumentów sprzedaży, zamówień od klienta i rozliczanie należności finansowych
 • Sporządzanie dokumentów korygujących zakupu i sprzedaży
 • Sporządzanie dokumentów przyjęcia magazynowe, wydania magazynowe, przesunięcia międzymagazynowe
 • Przeprowadzanie inwentaryzacji

Obsługa programu HANDEL do prowadzenia gospodarki magazynowej:

 • Administrowanie programem
 • Przyjmowanie towarów do magazynu, określanie zapotrzebowania na towary, sporządzanie zamówień do kontrahentów
 • Wystawianie dokumentów sprzedaży
 • Gospodarka magazynowa
 • Budowa i obsługa drukarki fiskalnej
 • Drukowanie raportów

 

Czas trwania:

– szkolenia – 30 godz./5 dni

– kursu – do uzgodnienia

Najbliższe terminy:

21.08-25.08

Cena:

– szkolenia – 920 zł

– kursu – do uzgodnienia

Do pobrania: program szkolenia, harmonogram, cennik

Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.01.2012 r.

Fundacja jest instytucją szkoleniową wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi pod numerem 2.10/00169/2005.

Posiada Akredytację Łódzkiego Kuratora Oświaty w zakresie prowadzonych szkoleń oraz certyfikat ISO 9001:2009 w zakresie usług edukacyjnych.