Sprzedawca

Pracownia

DLA KOGO:

Program adresowany jest do absolwentów szkół zawodowych, średnich oraz pracowników lub bezrobotnych którzy chcą uzyskać bądź rozszerzyć swoje kompetencje dla zwiększenia mobilności zawodowej.

Formularz zgłoszeniowy pdf, doc

WYMAGANIA:

Kandydatów do pracy powinna cechować sumienność, uczciwość, dokładność, spostrzegawczość, podzielność uwagi, szybkie myślenie, poczucie własnej godności i odpowiedzialności za powierzony majątek.

NABYTE UMIEJĘTNOŚCI:

Po zakończonym procesie kształcenia absolwent szkolenia będzie potrafił:

 • Przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w jednostce handlowej
 • Zorganizować sprzedaż detaliczną
 • Organizować zaopatrzenie oraz przyjmować dostawy towarów
 • Wykonać i udokumentować podstawowe obliczenia sklepowe
 • Obsługiwać klienta przy użyciu różnych form sprzedaży

PROGRAM SZKOLENIA:

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w jednostce handlowej:

 • Ogólne przepisy bhp obowiązujące w jednostce handlowej
 • Udzielanie pierwszej pomocy w miejscu wypadku

Organizacja handlu w gospodarce rynkowej:

 • Zapoznanie z podstawowymi pojęciami obowiązującymi w jednostce handlowej
 • Podejmowanie działalności gospodarczej
 • Poznawanie otoczenia przedsiębiorstwa handlowego
 • Marketing i reklama w handlu detalicznym

Wyposażanie punktu sprzedaży detalicznej:

 • Rodzaje punktów sprzedaży i ich charakterystyka
 • Wyposażanie punktu sprzedaży detalicznej

Organizacja zaopatrzenia i przyjmowanie dostaw towarów:

 • Zaopatrzenie i zakup towarów w jednostce handlu detalicznego
 • Organizacja gospodarki magazynowej
 • Rozmieszczanie i przechowywanie towarów w jednostkach handlu detalicznego

Wykonywanie i dokumentowanie podstawowych obliczeń sklepowych:

 • Obliczenia sklepowe
 • Kształtowanie cen w jednostkach sprzedaży
 • Inkasowanie należności za sprzedane produkty
 • Wypełnianie dokumentacji związanej ze sprzedażą

Obsługiwanie klienta, przebieg sprzedaży detalicznej:

 • Obsługiwanie klienta z wykorzystaniem aktywnych metod sprzedaży
 • Zawieranie transakcji sprzedaży
 • Dekorowanie wnętrza sklepu i okna wystawowego

 

Czas trwania:

– szkolenia – 30 godz./5 dni

– kursu – do uzgodnienia

Najbliższe terminy:

28.08-01.09

Cena:

– szkolenia – 920 zł

– kursu – do uzgodnienia

Do pobrania: program szkolenia, harmonogram, cennik

Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.01.2012 r.

Fundacja jest instytucją szkoleniową wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi pod numerem 2.10/00169/2005.

Posiada Akredytację Łódzkiego Kuratora Oświaty w zakresie prowadzonych szkoleń oraz certyfikat ISO 9001:2009  w zakresie usług edukacyjnych.