Pełna księgowość

Pracownia

DLA KOGO:

Oferowany program szkolenia adresowany jest przede wszystkim do kandydatów na pracowników służb finansowo-księgowych i pracowników tych służb oraz innych osób, które zainteresowane są uzyskaniem lub podnoszeniem kwalifikacji wymaganych dla pracowników w jednostkach prowadzących księgi handlowe.

Formularz zgłoszeniowy pdf, doc

WYMAGANIA:

Do szkolenia mogą przystąpić osoby, które posiadają podstawowe wiadomości z zakresu księgowości

 

NABYTE UMIEJĘTNOŚCI:

Po zakończonym procesie kształcenia absolwent szkolenia będzie potrafił:

 • Identyfikować określać podstawy prawne sprawozdawczości podmiotu gospodarczego
 • Organizować i nadzorować prace związane z harmonogramem zamknięcia ksiąg rachunkowych w podmiocie gospodarczym
 • Scharakteryzować poszczególne podatki
 • Posługiwać się przepisami prawnymi w zakresie zagadnień podatkowych
 • Sporządzić właściwe deklaracje podatkowe
 • Ocenić prawidłowość dokumentacji podatkowej
 • Zastosować właściwe stawki podatkowe a także skorzystać z ulg i zwolnień podatkowych
 • Dokonać ewidencji operacji podatkowych oraz ich kontroli
 • Posługiwać się programem „Płatnik”
 • Posługiwać się programem „Płatnik – Przekaz Elektroniczny”
 • Identyfikować przepisy prawne regulujące prowadzenie księgowości, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb małego przedsiębiorstwa prowadzącego księgę przychodów i rozchodów
 • Przygotować komputer do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów na bazie odpowiedniego programu finansowo-księgowego
 • Otworzyć, prowadzić oraz zamknąć okres obrachunkowy w elektronicznej księdze przychodów i rozchodów
 • Sporządzić typowe dokumenty towarzyszące pracom księgowym dla potrzeb małego przedsiębiorstwa
 • Zabezpieczyć i archiwizować informacje księgowe

 

PROGRAM SZKOLENIA:

Inwentaryzacja i wycena aktywów i pasywów:

 • Wyjaśnianie podstawowych pojęć, rodzajów i znaczenia inwentaryzacji
  w podmiocie gospodarczym oraz określanie podstaw prawnych do przeprowadzania danego rodzaju inwentaryzacji
 • Kompletowanie i analiza niezbędnej dokumentacji do przeprowadzania danego rodzaju inwentaryzacji, opracowanie harmonogramu prac związanych z przeprowadzeniem inwentaryzacji oraz projektów zarządzeń wewnętrznych
 • Opracowanie planu inwentaryzacji oraz pozostałych dokumentów związanych z inwentaryzacją poszczególnych składników majątku a także określanie zakresu i metod szkolenia komisji inwentaryzacyjnych w podmiocie gospodarczym
 • Kompletowanie dokumentacji z przeprowadzonej inwentaryzacji – arkusze inwentaryzacyjne i pozostałe dokumenty oraz dokonywanie ich kontroli
 • Rozliczanie inwentaryzacji i ewidencja
 • Ogólne i szczegółowe zasady wyceny składników bilansu i rachunku zysków i strat
 • Analiza wyników inwentaryzacji i wyceny oraz sporządzanie wniosków z tej analizy

Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego podmiotu gospodarczego:

 • Dostosowanie dokumentacji księgowej dla potrzeb sporządzania elementów sprawozdania finansowego
 • Stosowanie podstawowych zasad rachunkowości przy ustalaniu wyniku finansowego.
 • Określanie wyniku finansowego ze sprzedaży w rachunku zysków i strat w układzie porównawczym i kalkulacyjnym
 • Sporządzanie rachunku zysków i strat w wariancie porównawczym i kalkulacyjnym.
 • Sporządzanie bilansu podmiotu gospodarczego, charakteryzowanie pozycji aktywów i pasywów
 • Sporządzanie informacji dodatkowej oraz sprawozdania z działalności jednostki
 • Sporządzanie dodatkowych elementów sprawozdania przez jednostki zobligowane do badania sprawozdań przez biegłego rewidenta

Analiza sytuacji finansowej jednostki gospodarczej – wstępna analiza sprawozdania finansowego:

 • Pojęcie, cele i metody wstępnej analizy sprawozdania finansowego
 • Wstępna analiza bilansu
 • Wstępna analiza rachunku zysków i strat
 • Wstępna analiza rachunku przepływów pieniężnych
 • Analiza wskaźnikowa jako ocena sytuacji finansowej jednostki gospodarczej

Ogólne zasady rachunkowości:

 • Regulacje prawne rachunkowości
 • Istota i zakres rachunkowości
 • Zasady rachunkowości

Ewidencja operacji gospodarczych:

 • Operacje gospodarcze i ich wpływ na bilans
 • Istota i rodzaje kont księgowych
 • Funkcjonowanie kont księgowych
 • Wynik finansowy
 • Poprawianie błędów księgowych
 • Podzielność i łączenie kont

Organizacja rachunkowości w jednostkach gospodarczych:

 • Plan kont
 • Zadania i klasyfikacja dokumentów
 • Powstanie i wykorzystanie dokumentu księgowego
 • Obieg i archiwizowanie dokumentów

Ewidencja rozrachunków z pracownikami:

 • Księgowe ujęcie rozrachunków z tytułu wynagrodzeń
 • Księgowe ujęcie innych rozrachunków z pracownikami
 • Analizowanie rozrachunków z pracownikami

Ewidencja rozrachunków publiczno-prawnych:

 • Rozrachunki z Urzędem Skarbowym
 • Rozrachunki z ZUS
 • Rozrachunki z innymi instytucjami publiczno-prawnymi
 • Analizowanie innych rozrachunków publiczno-prawnych

Ewidencja pozostałych rozrachunków:

 • Rozrachunki z udziałowcami i akcjonariuszami
 • Tytuły pozostałych rozrachunków
 • Księgowe ujęcie pozostałych rozrachunków
 • Obroty kont rozrachunkowych
 • Salda kont pozostałych rozrachunków
 • Windykacja należności
 • Odsetki od nieterminowej realizacji zobowiązań

 

Czas trwania:

– szkolenia – 30 godz./5 dni

kursu – do uzgodnienia

Najbliższe terminy:

01.08-08.08

Cena:

– szkolenia – 1120 zł

kursu – do uzgodnienia

Do pobrania: program szkolenia, harmonogram, cennik

Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.01.2012 r.

Fundacja jest instytucją szkoleniową wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi pod numerem 2.10/00169/2005.

Posiada Akredytację Łódzkiego Kuratora Oświaty w zakresie prowadzonych szkoleń oraz certyfikat ISO 9001:2009 w zakresie usług edukacyjnych.