Kadry i płace

Pracownia

DLA KOGO:

Program szkolenia adresowany jest do osób, które chcą zdobyć niezbędną wiedzę do rozpoczęcia pracy w działach kadr i płac, osób pracujących w działach innych, niż kadry i płace, pragnące poznać lub zaktualizować wiedzę z tematyki objętej szkoleniem, osób prowadzących własną działalność gospodarczą i zatrudniające pracowników.

Formularz zgłoszeniowy pdf, doc

WYMAGANIA:

Kandydatów do pracy w działach kadr i płac powinna cechować dokładność i odpowiedzialność za podejmowane decyzje.

NABYTE UMIEJĘTNOŚCI:

Po zakończonym procesie kształcenia absolwent szkolenia będzie potrafił:

 • Wyliczać wynagrodzenie za pracę
 • Określić obowiązki pracodawców wobec pracowników
 • Rozliczać składki zus
 • Rozliczać zasiłki z ubezpieczenia społecznego
 • Kompletować wnioski o emerytury i renty

PROGRAM SZKOLENIA:

Prawo pracy

Sporządzanie list płac i rozdzielników:

 • Formy płac i systemy wynagrodzeń
 • Karty pracy – wynagrodzeń
 • Wynagrodzenia za urlopy wypoczynkowe i okolicznościowe
 • Wynagrodzenie brutto
 • Wynagrodzenie za okres niezdolności do pracy z tytułu choroby
 • Potrącenie na liście płac
 • Inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy
 • Wpłaty z tytułu umowy zlecenia i dzieło
 • Podział płac i narzutów
 • Indywidualne karty wynagrodzeń

Sporządzanie list zasiłków i deklaracji ZUS:

 • Podstawa wymiaru zasiłku
 • Wysokość i wpłata zasiłku chorobowego
 • Zasiłek macierzyński i porodowy
 • Zasiłek opiekuńczy
 • Zasiłek wychowawczy
 • Ustalenie dochodu do zasiłku rodzinnego
 • Wypłata zasiłku rodzinnego i pielęgnacyjnego
 • Podstawa składek
 • Wysokość składek
 • Deklaracje rozliczeniowe ZUS
 • Rozliczanie składek i świadczeń

Rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych:

 • Koszty uzyskania przychodu
 • Stawki podatku dochodowego
 • Ustalenie zaliczki na podatek dochodowy
 • Deklaracje miesięczne podatku dochodowego
 • Roczne rozliczenie podatku dochodowego

 

Czas trwania:

szkolenia – 30 godz./5 dni

– kursu – do uzgodnienia

Najbliższe terminy:

24.07-28.07

21.08-25.08

Cena:

szkolenia1120 zł

– kursu – do uzgodnienia

Do pobrania: program szkolenia, harmonogram, cennik

Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.01.2012 r.

Fundacja jest instytucją szkoleniową wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi pod numerem 2.10/00169/2005.

Posiada Akredytację Łódzkiego Kuratora Oświaty w zakresie prowadzonych szkoleń oraz certyfikat ISO 9001:2009 w zakresie usług edukacyjnych.