Aktualności

Zestawienie znaków. Fundusze Europejskie, Barwy RP, Unia Europejska.
Tytuł projektu:

„MÓJ CEL – ZATRUDNIENIE”


Plakat PO WER
Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy. Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe.
Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Numer umowy: POWR.01.02.01-10-0068/17-00

Okres realizacji projektu: 01.07.2018 r. -31.08.2019 r.

Projekt jest realizowany przez następujące podmioty:

Instytut Szkoleniowo-Badawczy Meridium w Koninie – Lider Projektu

Piotrkowska Fundacja im. Andrzeja Frycza – Modrzewskiego – Partner Projektu

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

Grupę docelową stanowi 70 (40K/30M) osób młodych w wieku 18-29 lat bez pracy zamieszkujących w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego w województwie łódzkim, w tym:

4 osoby bezrobotne niezarejestrowane w PUP (2K/2M)

2 osoby długotrwale bezrobotne nie zarejestrowane w PUP (1K/1M)

64 osoby bierne zawodowo (37K/27M)

7 osób z niepełnosprawnościami (4K/ 3M)

40 osób o niskich kwalifikacjach – do ISCED3 włącznie (23K/17M)

z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1

Kryteria formalne:

W projekcie mogą wziąć udział:

Osoby bierne zawodowo – osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna);

bezrobotne niezarejestrowane – osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia, niezarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy;

osoby z niepełnosprawnościami – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.) a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2011 r. nr 231, poz. 1375z późn. zm.);

osoby, które należą do kategorii NEET– zgodnie z definicją PO WER 2014-2020, osoba, która spełnia łącznie 3 warunki: nie pracuje (tj. os. jest bezrobotna lub bierna zawodowo), nie kształci się (tj. nie uczestnicy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) i nie szkoli (tj. nie uczestnicy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy; w procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni przed rozpoczęciem udziału w projekcie). Za rozpoczęcie udziału w projekcie, co do zasady, uznaje się przystąpienie do pierwszej formy wsparcia w ramach projektu;

osoby w wieku 18 – 29 lat (osoba która w dniu przystąpienia do projektu tj. otrzymania pierwszej formy wsparcia nie ukończyła 29 roku życia);

osoby, które są mieszkańcami województwa łódzkiego zgodnie z Kodeksem Cywilnym na terenie województwa łódzkiego.

Cel zostanie osiągnięty przez objęcie ww. grupy wsparciem w ramach 4 ZADAŃ:

identyfikacja potrzeb wraz z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania

grupowe poradnictwo zawodowe

szkolenia zawodowe

staże zawodowe

indywidualne pośrednictwo pracy w formie jobscoutingu

Biuro projektu:

ul. Słowackiego 7/9, Piotrków Trybunalski
Biuro jest czynne w dni powszednie w godzinach 9.00-13.00
tel. 44 647 77 98


Zapraszamy do naszego sklepu internetowego . Oferujemy możliwość zakupu reklamy na panelu ledowym.


Maturzysto! To już Ostatni dzwonek!

Nie wiesz, od czego zacząć? Zgłoś się do nas. Pomożemy Ci:

– przygotujemy Cię do egzaminu na każdym poziomie

– sprawdzimy, ile wiesz i umiesz

– rozwiejemy Twoje wątpliwości i odpędzimy  obawy

Zwiększ swoje szanse, zapisz się na warsztaty przedmaturalne z języka polskiego i historii.  Zajęcia prowadzone są przez egzaminatorów przedmiotów maturalnych

Kiedy?

czwartek, godz. 16.00 – 18.30

Dla kogo?

dla uczniów klas maturalnych oraz przedmaturalnych,
– dla osób, które ukończyły już naukę w szkole średniej.

Zapisy telefoniczne: 44 647 77 98 lub w szkole przy ul. Słowackiego 7/9 w Piotrkowie Tryb.


Dlaczego warto wybrać zawód technik informatyk?

 • Gwarantowana praca, ponad 50 000 wolnych miejsc.

 • Informatyka jest obecna wszędzie, tak więc umiejętności u nas zdobyte wykorzystasz zawsze, bez względu na to gdzie będziesz pracował.

 • Gwarantujemy dostęp do wiedzy i umiejętności oraz rozwój w kierunku, który Cię interesuje.

 • Będziesz miał zajęcia z doświadczonymi nauczycielami w  pracowniach komputerowych.

 • To nie jest szkoła „tylko dla orłów”, nie nastawiamy się tylko na sukcesy na olimpiadach, ale również na pracę dostosowaną do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia.

 • Tylko od Ciebie zależy, ile wiedzy i umiejętności wyniesiesz z naszej szkoły.

 • Wiedza to kapitał, który będzie procentował przez całe Twoje życie.

Formularz zgłoszeniowy


Nabór na semestr jesienny 2016/2017

 

Zapraszamy absolwentów wszystkich typów szkół do kontynuowania nauki w bezpłatnych placówkach: Zaocznym Liceum Ogólnokształcącym i Policealnej Szkole Zawodowej.

student

 • system zaoczny (weekendowy)
 • do liceum przyjmowani są nawet kandydaci, którzy ukończyli 16 lat
 • absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej zapisywani są na trzeci semestr, czyli do drugiej klasy liceum

 

 

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ! CZEKAMY NA CIEBIE!

 

 

 


BON SZKOLENIOWY – Ty decydujesz, gdzie „kursujesz”

DLA KOGO?

 • dla bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
 • osób do 30 roku życia
 • zainteresowanych zdobyciem nowych kwalifikacji

KORZYŚCI:

 • sfinansowanie szkolenia
 • refundacja kosztów badań lekarskich lub psychologicznych
 • zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania

Dopasujemy ofertę szkoleniową do Twoich potrzeb i oczekiwań.

 

bs

 


Logo_10latwue

Z okazji 10 lat w Unii Europejskiej zapraszamy do udziału w akcji
„Dni Otwarte Funduszy Europejskich”

Zapraszamy do udziału w „Dniach Otwartych Funduszy Europejskich”, które odbędą się
w siedzibie Piotrkowskiej Fundacji im. A.F. Modrzewskiego w Piotrkowie Tryb.
w dn. 08 – 09.05.2014 w godz. 09.00 – 16.15.

Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w wybranych szkoleniach świadczonych
w ramach realizowanego przez Fundację projektu „Podejmij wyzwanie – bądź aktywny” Program integracji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych ruchowo z powiatów: piotrkowskiego i miasta Piotrkowa Trybunalskiego”.

Uczestnictwo w spotkaniach jest bezpłatne i z uwagi na ograniczoną ilość miejsc osoby chętne proszone są o rezerwację telefoniczną lub mailową (adres: biuro@szkola.info.pl). W mailu prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz wybranego terminu.

Siedziba Fundacji mieści się na 3 piętrze kamienicy, w której nie ma udogodnień dla osób niepełnosprawnych.

Harmonogram spotkań
09.00- 09.15 Rejestracja uczestników, kawa na powitanie.
09.15- 9.30 Powitanie przez współorganizatorów spotkania – Prezentacja projektu
i Fundacji.
9.30 – 11.00 Spotkania z doradcą zawodowym – indywidualne poradnictwo zawodowe, efektywne poszukiwanie pracy.
9.30 – 11.00 Spotkania z Wizażystką Roku 2013 magazynu E-MAKIJAŻ – indywidualne porady w zakresie doboru stroju służbowego.
11.00 – 12.30 Spotkanie z psychologiem, szkolenie grupowe (max 20 os.)– program szkolenia: zarządzanie emocjami, zaradność życiowa, postawy asertywne, budowanie relacji.
Przerwa na kawę i poczęstunek
12.50– 14.20 Szkolenie grupowe (max 20 os.)- Inicjatywność i przedsiębiorczość.
14.20 – 15.50 Szkolenie grupowe (max 18 os.) – Organizator sprzedaży internetowej.
15.50 – 16.15 Zakończenie, rozdanie zaświadczeń dla uczestników spotkań.

 

Ogłoszenie

Piotrkowska Fundacja im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Piotrkowie Trybunalskim  zwana dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert na dostarczenie oprogramowania w ramach  realizowanego projektu:  „PWP- Kompleksowy Program Rozwojowy dla VI LO w ZSP nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim realizowany w oparciu o adaptację włoskich rozwiązań w nauczaniu na etapie szkoły średniej” jest realizowany w ramach POKL, Priorytet IX. Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych
w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Zaproszenie 1     Zaproszenie 2      Zaproszenie 3    Zaproszenie 4

Ogłoszenie

Piotrkowska Fundacja im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Piotrkowie Trybunalskim  realizuje projekt:  „PWP- Kompleksowy Program Rozwojowy dla VI LO w ZSP nr 2
w Piotrkowie Trybunalskim realizowany w oparciu o adaptację włoskich rozwiązań
w nauczaniu na etapie szkoły średniej” jest realizowany w ramach POKL, Priorytet IX. Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych
w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Plakat projektu.

 

Zapraszamy osoby niepełnosprawne ruchowo do udziału w Projekcie:
„Podejmij wyzwanie – bądź aktywny!”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, skierowany jest do osób z powiatu piotrkowskiego i Piotrkowa Trybunalskiego, które są bezrobotne lub nieaktywne zawodowo.
Oferujemy:
a) Poradnictwo indywidualne i grupowe – opiekę psychologa i doradcy zawodowego
b) Kursy:
• Sekretarka/Sekretarz
• Pracownik ochrony mienia i osób
• Organizator sprzedaży internetowej
c) Staż zawodowy – płatny, 3 miesięczny
d) Pośrednictwo pracy
Uczestnikom projektu zapewniamy:
• Bezpłatne materiały szkoleniowe
• Stypendia szkoleniowe i stażowe
• Zwrot kosztów dojazdu
• Catering
• Certyfikaty ukończenia szkolenia.
Regulamin
Formularz zgłoszeniowy (doc) (pdf)

Rekrutacja: 01.02.2014 – 31.03.2014

Biuro Projektu czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00

ul. Słowackiego 7/9, 97-300 Piotrków Trybunalski

tel. 44 647 77 98, biuro-7.4@szkola.info.pl

 

Piotrków Tryb., 17-02-2014

Piotrkowska Fundacja im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Piotrkowie Trybunalskim  zwana dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert na dostarczenie oprogramowania w ramach  realizowanego projektu: „Podejmij wyzwanie – bądź aktywny! Program Integracji społeczno – zawodowej osób niepełnosprawnych ruchowo z powiatów: piotrkowskiego i miasta Piotrkowa Trybunalskiego”, dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 7.4, „Niepełnosprawni na rynku pracy”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe.

 Ogłoszenie

Piotrkowska Fundacja im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Piotrkowie Trybunalskim  zwana dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert na Kierownika Projektu „Podejmij wyzwanie – bądź aktywny! Program Integracji społeczno – zawodowej osób niepełnosprawnych ruchowo z powiatów: piotrkowskiego i miasta Piotrkowa Trybunalskiego”, dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.4, „Niepełnosprawni na rynku pracy”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zaproszenie

Piotrków Tryb., 05-09-2013

Piotrkowska Fundacja im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Piotrkowie Trybunalskim  zwana dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert na dostarczenie oprogramowania w ramach  realizowanego projektu „Dobry start – kompleksowy program rozwojowy dla Technikum Budowy Maszyn im. Powstańców Śląskich w ZSP nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”. Zapytanie ofertowe

Piotrków Tryb., 24-08-2013

Piotrkowska Fundacja im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Piotrkowie Trybunalskim  zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie zajęć w ramach  realizowanego projektu „Dobry start – kompleksowy program rozwojowy dla Technikum Budowy Maszyn im. Powstańców Śląskich w ZSP nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.

Zaproszenie 1      Zaproszenie 2        Zaproszenie 3       Zaproszenie 4     Zaproszenie 5

Laboratorium ECDL

Informujemy, że od grudnia 2010 roku Piotrkowska Fundacja im. A. F. Modrzewskiego jest certyfikowanym Laboratorium ECDL, w którym mogą odbywać się egzaminy na Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych.

Certyfikat ECDL zaświadcza, że jego posiadacz potrafi prawidłowo wykonywać na komputerze osobistym (mikrokomputerze) podstawowe zadania: edytować teksty, korzystać z arkuszy kalkulacyjnych i z sieci komputerowych. Kontrola tych umiejętności przeprowadzana jest w 7 egzaminach – 1 teoretycznym i 6 praktycznych – obejmujących następujące obszary zastosowań mikrokomputerów i technologii informatycznych:

– Podstawy technik informatycznych

– Użytkowanie komputerów

– Przetwarzanie tekstów

– Arkusze kalkulacyjne

– Bazy danych

– Grafika menedżerska i prezentacyjna

– Usługi w sieciach informatycznych